Портрет князя олега

Великий князь киевский Олег Вещий (вторая половина IX в. – 912 г.) – одна из ключевых фигур истории отечества.

 

Его правление – начало истории Древнерусского государства, а масштабы деяний делают его политиком международного значения.


 

Олег, по всей видимости, являлся то ли родственником, то ли дружинником Рюрика. Его прозвание «Вещий» указывает на прозорливый ум будущего правителя Руси.

 

После смерти Рюрика в 879.


6;ря.

 

Согласно «Повести временных лет» в 882 году во главе огромной армии вещий Олег взял Смоленск и Любеч, а затем, следуя великому пути из варяг в греки, добрался до Киева и захватил его, коварно убив правящих там Аскольда и Дира.


 

Оценив удобное положение Киева, вещий Олег сделал Киев столицей Древнерусского государства, объединив север и юг в одно политическое пространство. Тридцать лет правил Олег Русью, расширяя территории государства, укрепляя его международные позиции.


 

Источник: otvet-master.ru

ДОГОВІР КИЇВСЬКОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА З ГРЕКАМИ

КНЯЖІННЯ ОЛЕГА В КИЄВІ І ПРИЄДНАННЯ ДРЕВЛЯН, СІВЕРЯН, УЛИЧІВ, РАДИМИЧІВ Й ТИВЕРЦІВ ДО КИЇВСЬКОЇ РУСІ

У рік 6391 (883). Почав Олег воювати проти древлян і, примучивши їх, став із них данину брати по чорній куниці,

У рік 6392 (884). Пішов Олег на сіверян, і побідив сіверян, і наклав на них данину легку. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши: «Я їм противник, вам нічого давати».

У рік 6393 (885). Послав Олег (послів) до радимичів, питаючи: «Кому ви данину даєте?». Вони ж сказали: Хозарам». І мовив їм Олег: «Не давайте хозарам, а мені давайте». І дали вони Олегові по шелягу, як ото й хозарам давали. І володів Олег древлянами, полянами, сіверянами, радимичами, а з уличами, тиверцями мав рать.

Літопис руський. – С. 13-14.

 

У рік 6420 (912). Послав Олег мужів своїх налагодити мир і укласти договір межи греками і Руссю. І послав він, мовлячи: «Згідно з другою угодою, що відбулася при тих же цесарях, Льв.


під рукою його, (Олега), сущих русів. Наша світлість, більше від інших за волею божою хотячи зберегти і засвідчити таку дружбу, яка бувала межи християнами і руссю, багато разів насправді прагнули не лише просто на словах, а на письмі і з клятвою твердою, клявшись оружжям своїм, дружбу таку засвідчити і утвердити по вірі і по закону нашому.

Літопис руський.С. 20.

 

Олег (пом. 912?). Мало що відомо про цього першого історично засвідченого правителя Києва. Лишається незрозумілим, чи належав він до династії Рюриковичів, чи був самозванцем, якого Нестор-літописець через кілька століть приписав до цієї династії. Але не підлягає сумніву те, що Олег був талановитим і рішучим правителем. Завоювавши у 882 р. Київ і підкоривши собі полян, він силою поширив своє володіння (тобто право збирати данину) на сусідні племена, найважливішим із яких були древляни. Це втягнуло його у війну з хозарами, яка закінчилася тим, що Олег зруйнував хозарські порти на Каспії. У 911 p., перебуваючи в апогеї могутності, він на чолі великого війська напав на Константинополь, і пограбував його. І все ж «Повість временних літ», напевне, перебільшує його подвиги, стверджуючи, начебто він прибив на головній брамі грецької столиці свій щит. Однак схоже, що Олег справляв на Візантію відчутний тиск, якщо греки мусили піти на укладення дуже вигідної для київського князя торговельної угоди.


Субтельний Орест. Україна:

Історія. – К., 1991. – С. 38.

 

Источник: studopedia.su

ЕГЭ. История. КРАТКО

Первые князья. Олег Вещий (879 — 912)

 Портрет князя олега

 

 

 

Олег Вещий ( 879-912)

Внутренняя политика.

882 – поход на Киев, убийство воевод Рюрика — Аскольда и Дира, образование  единое государство Киевская Русь.

« Да будет Киев матерью городов русских».

Провозгласил себя Великим киевским князем. Киев стал столицей Руси.

 

 

 

 Внутренняя  политика

Присоединил земли древлян, северян, радимичей, вятичей, хорватов, тиверцев, обложил их данью.

Собирал дань – полюдье, установил по всей территории общие налоги.

Принял титул «великого князя», все остальные- его данники.

В города посадил своих посадников.

Вокруг Киева построил новые укрепления.

Обеспечивал безопасность южных границ, строил там города.

Внешняя политика

907 — успешный поход Олега на Византию.

911 — заключение выгодного для Руси договора с греками. Предоставление русским купцам права беспошлинной торговли в Византии и других привилегий.

Успешно воевал с хазарами, заставив их платить дань Киеву.

Итоги:

 • Основатель государства по антинорманнской теории

 • Придал княжеской власти авторитет и престиж.

 • Объединил земли славян вдоль пути «из варяг в греки».

 • Сделал Киев столицей

 • Подчинил ряд племён (древлян, славян, радимичей и др.)

 • Упрочил внешнеполитическое положение государства

 • Совершал успешные походы на Византию

 • Подписал ПЕРВЫЙ международный договор.

ЛИЧНОСТИ

Кий, Щек,Хорив, Лыбедь – легендарные три брата и сестра, которые, по преданию, основали город Киев и назвали его в честь старшего брата.

Аскольд и Дир— легендарные князья, которые в конце 9 века правили в Киеве. Были дружинниками Рюрика, отправленными  им в поход на Царьград. Но они обосновались в Киеве. Подчинив полян, стали там править. В 860- они совершили первый поход на Византию (по другим источникам- в 866 г.)Были убиты Олегом  в 882 г.

ТЕРМИНЫ

Антинорманнская теория( М.Ломоносов,Б.А.Рыбаков), согласно которой государство образовалось в 882 году.

Бортничество— сбор дикого мёда.

Великий князь – глава великого княжества на Руси в 10-15 веке, Русского государства в  15- середине 16 в.

Вече – народное собрание на Руси в 10-14 вв. Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с другими государствами.

Византия – государство, возникшее в 4 веке в восточной части Восточной империи в результате её распада. Существовало до 15 в.Столица- Константинополь, на Руси именовался  Царьградом. В 1453 захвачена Византия Османской империей, столица переименована  в  Стамбул.

Военная демократия – общественное устройство, при котором выделяется военная знать, ( князь и дружина), сосредотачивающая в своих руках значительные материальные ценности и политическую власть.

Древняя Русь — первое название государства в 11-13 вв.


Дружина –вооружённые отряды при князе , участвовавшие в войнах, управлении княжеством и личным хозяйством князя.

Дым — единица налогообложения с двора.

Закупы — крестьяне, бравшие у землевладельцев ссуду («купу»), скотом, зерном, орудиями труда и вынужденные отрабатывать долг.

Князь – сначала это был вождь племени, глава дружины. С развитием феодального общества — глава княжества. Старший назывался великим, остальные — удельными.

Летописи — исторические хроники в 11-18 вв. Запись событий по годам.

Оброк — ежегодный сбор дани – денег , продуктов, ремесленных изделий — с крестьян.

Вервь- мир—  община.

Переложное земледелие— способ обработки земли, при котором вырубались и сжигались кустарники, удобрение использовалось в течение 5-7 лет.

Подсечно- огневое земледелие— выкорчёвывались леса, сжигались. Такого удобрения хватало до 15-3-20 лет.

Полюдье – объезд князем с дружиной всех своих земель для сбора дани.

Путь  «из варяг в греки» — водный путь, связывающий Северную Русь с Югом. Шёл от Варяжского( Балтийского) моря по Неве, Ладожскому озеру, реке Волхов,  Ильменскому озеру, реке Ловать, далее волоком к реке Днепр, по ней до Чёрного моря , затем вдоль морского побережья до Византии.


Раннефеодальная монархия – государство переходного периода от первобытно- общинного строя к феодальному. В 8-11 вв. происходил на Руси процесс формирования феодальных отношений при сохранении элементов первобытно-общинного строя ( вече, кровная месть, язычество, родовые обычаи).

Рядовичи — смерды( крестьяне), заключавшие с землевладельцами договор( ряд) об условиях работы на него или пользования его землёй или орудиями труда.

Смерды — свободные крестьяне- общинники, имевшие своё хозяйство и пашню.

Удел — доля члена княжеского рода в родовом владении.

Феодализм — ступень развития человечества, пришедшая на смену первобытно- общинному строю. При феодализме земля принадлежит феодалам- крупным землевладельцам ( «феод»- земля), передававшим права по наследству .Крестьяне имели своё хозяйство, семью, сами себя кормили, несли повинности. Феодал присваивал труд крестьян в виде феодальной ренты.

Феодальная рента – плата за пользование землёй феодалов в виде отработки( барщина), натурального продуктового оброка или денежного оброка.

Хазары — кочевники, тюрко-язычный народ. Государство- Хазарский каганат, столица- Итиль. Победил их окончательно Святослав в 965 г.

Холопы — феодально-зависимое население, по правовому положению близкое к рабам. Источники формирования этого сословия: пленение, продажа за долги, брак с холопом или холопкой и др.

Центристская теория — государство Русь было образовано в результате внутреннего общеславянского развития, но при участии варягов( А.Л.Юрганов, Л.А.Ковца и большинство современных историков).

Челядь – в 9-12 вв.- рабы, позже — широкий круг феодально-зависимых людей.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

 

Источник: poznaemvmeste.ru

Основные направления деятельности Олега

 

Внутренняя политика:

 • покорение славянских и финских племен: кривичей, древлян, северян, радимичей, полян, чуди, веси, вятичей, хорватов, тиверцев, дулебов; 
 • обложение племен данью, полюдье; 
 • укрепление власти великого князя; 
 • строительство пограничных городов.

 

Внешняя политика: 

 • военный поход (907) на Византию и заключение беспошлинного торгового договора (911);
 • освобождение от власти Хазарского каганата;
 • обеспечение безопасности границ.

 

Смерть вещего Олега овеяна легендой. По преданию, волхвы предсказали смерть Олега от любимого коня. Великому князю расстался с любимцем, приказав кормить и заботиться о нем. Когда через несколько лет Олег, вспомнив о предсказании кудесников, справился о коне, то узнал, что он умер.

 

Желая проститься с конем, князь посетил его кости. Затаившаяся в черепе ядовитая змея укусила Олега. Предсказание волхвов сбылось.

 

Источник: www.ote4estvo.ru

Олег Вещий: биография

Вещий Олег – исторический персонаж, о биографии которого известно немного. Исследователи черпают информацию о нем из летописей, записанных монахами, а также из «Повести временных лет» авторства летописца Нестора. Князь Новгородский захватил Смоленск, Любеч и Киев, сделав последний столицей Древнерусского государства. Он расширял границы родных земель, взаимодействуя с народностями и племенами, проживавшими на этих территориях. Правление князя Олега Новгородского положило начало существованию древнерусской державы.

Детство и юность

О детских годах и юности князя Олега сложно рассуждать, так как летописи имеют несколько трактовок его появления в ближнем кругу Рюрика. По одной из них, он приходился родственником князю и братом его супруге Ефанде. Об этом рассказывает «Повесть временных лет», а Иоакимовская летопись подтверждает факт.

Олег Вещий
Олег Вещий

По другой, князь был простым воеводой, пользовавшимся доверием правителя. Эту трактовку предлагает Новгородская первая летопись. Историки также рассказывают о скандинавской саге об Олде Орваре, освещающей факты правления Олега и доказывающей, что скандинавы знали Вещего Олега.

Правление

По преданию, прозвище было дано Олегу из-за волхвования. Будучи главой дружины и государства, он оказался одновременно монархом, жрецом и волхвом. С этим нюансом связаны легенды, окутывающие образ правителя.

Олег Вещий в походе
Олег Вещий встречает волхвов

Сын князя Рюрика, Игорь, был ребенком, когда родитель оказался на смертном одре. Правитель решился на передачу власти Олегу. Предприимчивость, мудрость и воинский дух нового князя отмечали летописцы. Правление Вещего Олега началось с авантюры: идеи о получении полной власти над течением Днепра и захвате водного пути в Грецию. Требовалось покорить племена, проживавшие на этих территориях.

Археологи подтверждают, что к моменту прихода Олега к власти Новгорода как такового еще не существовало. Его место занимали три поселения, обобщенных Детинцем, городской крепостью, построенной в 9 веке. Рюрик и Олег были правителями не столько Новгорода, сколько Старгорода, как его называли. Рядом располагался крупный торговый центр, город Ладога, чья значимость постепенно уменьшалась в 859-862 годах из-за многочисленных войн и внедряемых пошлин. Города, о которых идет речь, остались неизвестными, но появившийся здесь Новгород оказался легендарным.

Князь Олег Вещий
Князь Олег Вещий

Мужчина оказался человеком, сумевшим объединить Древнюю Русь. Князь первым нанес удар по Хазарскому каганату, притеснявшему родину, и начал сотрудничество с греками. После гибели Рюрика он стал правителем и на Севере. Новому властителю подчинились кривичи, ильмены и финно-угорские племена, в числе которых были чуди и веси. Смоленск и Любеч оказались под властью Вещего Олега.

Южный поход, предпринятый князем вдоль знаменитого торгового пути «Из варяг в греки», позволил к 882 году покорить Киев. Правители Аскольд и Дир хитростью были изгнаны, и вместе с Новгородом Киев стал подчиняться новому князю. Поэтому указанная дата историками освещается как момент создания Древнерусского государства, которым Олег правил с 882 по 912 годы.

Поход Олега Вещего в Царьград
Поход Олега Вещего в Царьград

Политика, проводимая князем, спровоцировала важные для державы события. Территориальное ядро, заложенное Олегом, признали племена, в числе которых: вятичи, поляне и северяне, радимичи, уличи и другие. Назначив собственных наместников, князь совершал ежегодные объезды, полюдье, ставшие прообразом налоговой службы и судебной системы.

Воюя с хазарами, Олег освободил восточнославянские земли от дани, которую на протяжении 2 веков передавали угнетателям. В 898 году к границам государства приблизились венгры, но князю удалось наладить мирные отношения с воинственно настроенными людьми и договориться о доверительном сосуществовании.

Олег Вещий прибивает щит к вратам Царьграда
Олег Вещий прибивает щит к вратам Царьграда

В 907 году состоялся поход на Константинополь, который в некоторых источниках называют Царьградом. Результатом стал торговый договор, заключенный в 911 году. По нему русские купцы могли не платить пошлину за торговлю в Константинополе и в течение полугода бесплатно жили в монастыре Св. Мамонта, получая довольствие и ремонт судов за счет Византии. Между странами также существовал обоюдный мирный договор.

Любопытно, что упоминаний об описанном походе не встречается в источниках византийских авторов. Некоторые исследователи ставят под сомнение и заключенный договор, так как он стал результатом нескольких соглашений. Олег отправил послов для подтверждения мира, а те вернулись восвояси с дарами. Существует версия, что именно Византийский поход принес ему прозвище Вещий за предусмотрительность и расчетливость, а не за волхвование, как утверждает «Повесть временных лет».

Князь Олег Вещий
Князь Олег Вещий и его конь

По данным некоторых документов, Олег выступал в Каспийских походах против персов. Исторические события того времени описаны смутно и отрывочно, поэтому восстановить их сложно. Но мнения ученых объединяют гипотезы и происшествия, связанные с именем князя Олега. Так, историк 13 века Ибн Исфандийар описывает набег русичей на персидский Абаскун. После поражения в этой схватке русская дружина одолела город в 909-910 годах, хотя гнев персов и месть вновь настигли захватчиков.

Арабский ученый Аль-Масуди свидетельствовал о том, что в 912 году правитель русов, не названный по имени, на 500 ладьях прошел из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. В своих описаниях Аль-Масуди упоминал персонажа, которого по сходству имен можно было бы сравнить с Олегом.

Личная жизнь

Будучи регентом при сыне Рюрика, Олег не передавал полномочия в руки Игоря вплоть до того момента, пока ему не исполнилось 35 лет. Делать подопечного наследником Олег не планировал. Хоть Игорь правил Киевом во времена похода наставника и его отсутствие, власть возвращалась к Олегу, который, возможно, хотел передать ее потомкам.

Олег Вещий
Олег Вещий

Личная жизнь сильного правителя, как и его происхождение, окутана тайной. Говорить о том, кем были его жена и дети, сложно, но по законам того времени дружинники не отнеслись бы с доверием и безропотностью к полководцу, не сильному в амурных делах. Воины не подчинились бы человеку, не подтвердившему авторитет по меркам той эпохи. А понятие мужественности тогда часто заключалось в полигамии.

Проведя большую часть жизни в завоевательных походах, Олег мог не заключить официального брака, но жены у него были. По версии некоторых летописей, он не оставил после себя детей. Зато моравские источники выделяют персонажа по прозвищу Варяг, бежавшего из Руси и имевшего отчество Олегович.

Волхв предсказывает Олегу Вещему смерть
Волхв предсказывает Олегу Вещему смерть

В документах есть ссылка на то, что он был братом Ольги, супруги Игоря. Некоторые исследователи также предполагают, что Ольга могла быть дочерью Олега, так как версия ее появления на свет не прозрачна. Летопись 15 века и прикрепленный Пискаревский список напрямую подтверждает справедливость этого домысла. Запланированный брак Ольги и Игоря мог свидетельствовать о том, что Олег рассчитывал таким образом сплотить Русь.

Смерть

Предание, описанное в «Повести временных лет», имеет непосредственное отношение к биографии Олега и несет тягостную печать, с которой жил правитель. Волхв предсказал князю смерть от любимого коня. Изречение не имело веса для Олега до тех пор, пока конь не умер. Посмеиваясь над предвестием, князь решил посмотреть на останки животного. Вылезшая из черепа коня змея ужалила Вещего Олега. Ее укус стал причиной смерти правителя.

Смерть Олега Вещего
Смерть Олега Вещего

Легенда, которой воспользовался Александр Пушкин в «Песне о Вещем Олеге», является литературным приемом, свойственным произведениям средних веков. Так персоналия обретала больший вес в глазах читателей. Исландская сага, описывающая гибель викинга Орварда Одде, дублирует историю, но ее первоисточник остается неизвестным. Некоторые исследователи предполагают, что воспеваемый герой – Вещий Олег.

Олег принял смерть в 912 году, но ученые продолжают споры о его происхождении, биографии и гибели, приводя примеры все новых доказательств. Так, Новгородская летопись заявляет об иной версии кончины Олега. Повествование о нем заканчивается упоминанием о гибели «за морем». Возможно, речь идет о зарубежном походе Олега, который описывает в своих записях Аль-Масуди. Автор свидетельствовал о появлении русов в Керченском проливе.

Предполагаемый могильный холм Олега Вещего недалеко от Старой Ладоги
Предполагаемый могильный холм Олега Вещего недалеко от Старой Ладоги

Есть вероятность, что разорение Азербайджана и дележ добычи с хазарами стали причиной конфликта. Единоверцы сплотились против русов и вступили в бой, разбив врагов и убив их полководца. Каспийский поход мог стать для Вещего Олега последним.

Память о великом князе хранится благодаря литературным произведениям, фильмам и портретам, созданным вдохновленными деятелями культуры и искусства.

Источник: 24smi.org


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.